Masz pytanie? Napisz do nas.

Gdzie nas znajdziesz

TKM GROUP Sp. z o.o.
ul. Mic­kie­wi­cza 4/18
01-517 War­szawa

Dane kontaktowe

M: biuro@tkm-group.pl

Agencja Marketingu Zintegrowanego

Dane rejestrowe

TKM GROUP SP. z o.o.
ul. Mickiewicza 4/18, 01-517 War­szawa

wpi­sana do reje­stru pro­wa­dzo­nego przez
Sąd Rejonowy 
dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nume­rem KRS 0000498944,
NIP: 525-257-90-02, REGON: 147115373